Koncepce Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, je materiál živý, neustále se měnící, reagující na nové změny zákonů, vyhlášek a předpisů.

Při úvahách o stanovení koncepce í jsem vycházela z několikaleté zkušenosti práce zástupce ředitele školy, získaných znalostí z funkčních studií pro vedoucí pracovníky škol.

Celá koncepce je rozdělena do následujících oblastí:

·        Výchovně vzdělávací činnost- základní oblast pro stanovení výchovně vzdělávací strategie, tvorbu školních vzdělávacích programů a jejich následné uvedení do praxe, formování názorů, hodnot, postojů žáků

·        Mezilidské- profesní vztahy- pro kvalitní práci ve výchově a vzdělávání nejen zdravotně postižených dětí, jsou nutné dobré vztahy na pracovišti, snaha a ochota diskutovat o problémech, společně je řešit a přijímat opatření k nápravě, stanovení jasných pravidel pro práci

·        Odborné a pedagogické řízení- při stanovení konkrétních cílů je nutné kvalitní rozdělení kompetencí mezi jednotlivé pracovníky pro jejich naplnění, zajištění výuky podle nových získaných znalostí a dovedností, metod a postupů

·        Finanční zabezpečení provozu školy, materiálně technické zabezpečení školy- pro provoz školy, nákup dostatečného množství pracovních a vyučovacích pomůcek, další vzdělávání pedagogických pracovníků, se škola nemůže spoléhat v současné době jen  na příspěvek od zřizovatele, státu, ale musí se snažit i o získání z jiných zdrojů

·        Pracovníci školy- plná kvalifikovanost pracovníků škol je v současné době tak trochu pohádkou, z tohoto důvodu je nutná snaha o získání kvalitních a plně kvalifikovaných pracovníků, umožnění specializačních studií, získávání dalších odborných znalostí celého pedagogického sboru, popř. jednotlivců v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

·        Organizace chodu školy, informační systém školy- dodržování zákonných norem a předpisů, komunikace mezi jednotlivými pracovníky, vedením školy je předpokladem pro dobrou spolupráci a vzájemnou důvěru.

·        Preventivní činnost školy- problémy žáků, jejich potřeby je nutné vyslechnout, řešit, je třeba, aby žáci cítili přátelskou atmosféru, kterou budou přenášet do svých dalších jednání i mimo školu

·        Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s institucemi- plnění náročných výchovně vzdělávacích cílů není možné zvládnout jen ve škole, je třeba aktivně spolupracovat i s dalšími institucemi, neziskovými organizacemi, se zřizovatelem, školskou radou a dalšími. V rámci toho je nutné prezentovat výsledky své práci veřejnosti nejen v místním tisku, při pořádání různých akcí, ale i např. kvalitními webovými stránkami školy

 


Vzdělávací a výchovná činnost

Ø     Základní úkol každého vzdělávacího zařízení

Ø     Vztah učitele, asistenta pedagoga k žákům- pozitivní, kladný, profesionální

Ø     Dodržování „Školního vzdělávacího programu Sluníčko“, pro některé  žáky ještě učební osnovy č.j. 22980/97-22, pro žáky vzdělávané s těžkým zdravotním postižením učební osnovy č.j. č.j.15988/2003-24

Ø     Dokončení školního vzdělávacího programu pro žáky s těžkým zdravotním postižením- v platnosti od 1. 9. 2010

Ø     Pokračování ve vzdělávání žáků v Dětském domově Strančice

Ø    Dodržování rozvrhu pro jednotlivé třídy a individuálních vzdělávacích plánů žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením

Ø    Přihlédnutí k momentálním provozním podmínkám školy

Ø    Snaha o rozšíření zájmových útvarů pro mimoškolní činnost

Ø    Pravidelné provádění hospitační a kontrolní činnosti na základě stanovených plánů a priorit pro jednotlivá období

Ø    Věnování pozornosti pro environmentální výchovu a vzdělávání žáků, navázání spolupráce s Ekocentrem Říčany

Ø    Podpora žáků při přípravě na různé soutěže, jejich organizace i pro jiné školy

Ø    Sledování výsledků ve vzdělávacím a výchovném procesu

Ø    Zajištění spolupráce pedagogů, zákonných zástupců, třídních učitelů, vedení školy s problémovými žáky

Ø    Zachování produktivní spolupráce mezi vedením školy a školskou radou

Ø    Umožnění na základě třídních plánů akcí na školní rok návštěvy divadelních, kulturních představeních, výstav, přednášek

Ø    Získávání klíčových kompetencí jako nutnosti pro budoucí život lidí žijících v EU

 


Mezilidské- profesní vztahy

Ø     Vytváření příznivého sociálního klimatu na základě znalostí místních podmínek

Ø     Využití osobní zkušenosti v práci s daným pedagogickým sborem

Ø     Důvěra a otevřenost při jednáních s pracovníky školy, zřizovatelem

Ø     Podpora otevřených diskusí k problémům

Ø     Respektování a tolerance, právo na chybu

Ø     Kolektivní jednání a rozhodování

Ø     Průhlednost zásad řízení vedením školy

Ø     Obětavost a ochota

 


Odborné a pedagogické řízení

Ø     Rozdělení kompetencí (vedení školy- třídní učitelé-  učitelé- asistenti pedagoga)

Ø     Delegování odpovědností za jednotlivé oblasti- tvorba ŠVP, metodik – preventista, výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, metodik ICT, koordinátor EVVO

Ø     Delegování odpovědnosti za jednotlivé sklady- učebnice, pomůcky 1. stupeň, pomůcky 2. stupeň, nábytek, školní a učitelská knihovna, sklad pozemků, tělocvičné vybavení, technické vybavení školy

Ø     Delegování odpovědnosti při uvádění nových začínajících pedagogů zkušenými pracovníky

Ø     Konzultační pomoc

Ø     Vedení k samostatnosti

Ø     Postupná aplikace nových získaných zkušeností a dovedností do praktické výuky

Ø     Delegování pedagogických pracovníků do komisí při MěÚ Říčany- zejména školské

Ø     Předem daná kritéria odměňování pedagogických pracovníků

Ø     Doplnit kontrolní systém školy o systém na sebe navazujících evaluačních nástrojů školy (dotazníky rodičům, žákům, učitelům, záznamové archy, portfolia učitelů, žáků), vyhodnocovat je a reagovat na ně při stanovování dalších úkolů

 

Provoz školy- finanční zabezpečení, materiálně- technické zabezpečení

 

Ø     ZŠ Nerudova Říčany, okres Praha- východ je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Říčany

Ø     Ze státního rozpočtu jsou hrazeny platy pracovníků školy, odvody, učebnice, pomůcky, pokud tak stanoví právní předpis

Ø     Město Říčany hradí provoz školy

Ø     Finanční příspěvky od sponzorů

Ø     Finanční příspěvky získané na základě grantových a projektových dotací vyhlašovaných na republikové, krajské úrovni

Ø     Snaha o získání dalších finančních prostředků z EU

Ø     Doplňková činnost – prodej sazenic, pořádání vzdělávacích a kulturních aktivit

 

INVESTIČNÍ  NÁKLADY

Ø     V rámci projektových řízeních z oblasti ROP Střední Čechy znovuusilovat o získání finančních prostředků na rekonstrukci budovy a její bezbariérovost

 

NEINVESTIĆNÍ  NÁKLADY

Ø     Nákup barevné kopírky pro vyučující

Ø     Nákup odborných učebnic, map a dalších vhodných pomůcek pro výuku

 Pracovníci školy

Ø     Pedagogičtí pracovníci- v současné době je ve škole zaměstnáno 11 pedagogických pracovníků včetně vedení školy, 2 asistentky pedagoga. Aprobovanost v současné době je 72 % pedagogických pracovníků, ideální stav =100%, nutnost minimální aprobovanosti 85 % pedagogických pracovníků. Kvalifikovanost asistentů pedagoga je 50 %, nutnost 100%.

Ø     Nepedagogičtí pracovníci- uklízečka-školnice, topič. Je nutná úprava pracovní doby dle potřeb školy.

Ø     Podpora DVPP- dokončení specializačních studií koordinátora ŠVP, metodika – prevence

Ø     Zahájení studia koordinátora EVVO, výchovného poradce, metodika ICT

Ø     Zahájení studia ZŘŠ- FS I.

Ø     Prohlubování odborných znalostí v oblasti ICT

Ø     Odborné vzdělávání celého pedagogického sboru, popř. předávání zkušeností ze seminářů, vzdělávacích akcí pořádaných jinými organizacemi

Ø     Seznámení s programem Bakalář pro sběr dat

Ø     Frontální výuku nahrazovat skupinovou a kooperativní výukou

Ø     Nepedagogické pracovníky začleňovat do aktivní práce školy, vidět je jako partnery, seznamovat je s děním školy i zásadami výchovně vzdělávacího procesu

 

Organizace chodu školy, informační systém školy

 

Ø     Režim školy podle vnitřního řádu školy, jednotlivých odborných učeben

Ø     Režim školy podle momentálních provozních podmínek

Ø     Dbát na dodržování vnitřních směrnic

Ø     Operativní předávání informací- přestávky v době vyučování

Ø     Dlouhodobé- nástěnky ve sborovně

Ø     Pravidelné pracovní porady – jedenkrát měsíčně všichni pedagogičtí pracovníci, vedení školy častěji

Ø     Mimořádné porady dle nutnosti a závažnosti problému okamžitě

Ø     Předávání informací žákům- třídní ve svých třídách, individuální dle potřeby na základě konzultačních hodin všech pedagogických pracovníků, které budou k dispozici na začátku roku všem zákonným zástupcům

Ø     Důležité informace budou předávány i prostřednictvím elektronické pošty

Ø     Webové stránky školy

Ø     Předávání informací přes školskou radu

 

Preventivní činnost školy

Ø     Dodržování Minimálního preventivního programu, Dlouhodobé strategie sociálně patologických jevů, Krizového plánu školy

Ø     Dodržování prevence šikany, záškoláctví, agresivity, násilí, apod.

Ø     Sledování sociálně slabých a problémových rodin, spolupráce s OSPOD Říčany popř. OSPOD podle místa trvalého bydliště

 

Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s institucemi

Ø     Spolupráce s PPP Středočeského kraje, SPC Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Ø     Spolupráce s OSPOD

Ø     Policií ČR, Městskou policií Říčany

Ø     Úřadem práce Praha- východ

Ø     Krajským úřadem Středočeského kraje, Městským úřadem Říčany

Ø     Ostatními školami- základními, speciálními, praktickými

Ø     Pravidelná aktualizace webových stránek, příspěvky do místních periodik

Ø     Dny otevřených dveří, kulturní vystoupení pro rodiče

Ø     Pomoc při obecně prospěšných akcích

Ø     Dokončení práce na projektu „ Vzdělávací systém pro učitele a žáky ZŠ Nerudova Říčany“, který je financován EU, ESF, státním rozpočtem