Okolí zříceniny hradu v
Říčanech se zpřístupní veřejnosti

Říčanský hrad patří mezi k nejvýznamnějším vrcholně gotickým zříceninám
v okolí Prahy. V roce 2010 se městu podařilo získat dotaci z Programu rozvoje venkova, Osa IV. Leader na opravu původní gotické věže
hradu (donjon). Celkové náklady na konzervační práce byly ve výši 792 419,- Kč,
většinu uhradila dotace.

Ze stejného dotačního titulu se podařilo získat městu Říčany v roce 2012 další dotaci
na úpravy okolí hradu. Oba projekty byly vypracovány Ing. Hanou Jarošovou a
jejím projektovým týmem z MÚ Říčany. Projekt „Úpravy okolí hradu“navazuje
na předchozí projekt a zaměřuje se především na dvorní část hradu, která je ve
špatném technickém stavu. Veškeré práce v prostoru zříceniny a jejího areálu
potrvají cca půl roku (konec je naplánován na podzim 2013) a proběhnou pod
dohledem státní památkové péče. V místě stavebních výkopů proběhne i
archeologický průzkum území. Projekt bude realizovat společnosti Green Project
s.r.o., která vyhrála poptávkové řízení. Celkové náklady jsou 1 156 437,-
Kč, velká část z těchto nákladů bude hrazena z dotace ze SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond).

Dojde k stabilizaci stodoly a opravy hradního dvora – nově zde vznikne hradní
bylinková zahrádka a bude vysazena stará odrůda jabloně. Dojde k osvětlení
hradu, opraví se hradní schody, zprovozní se historická studna, areál bude
vybaven novým mobiliářem. Prostory hradu se více otevřou veřejnosti, bude zde
pořádáno více akcí s cílem více zpřístupnit tuto kulturní památku.