Město obdrželo dotaci ve výši 12 milionů Kč z Regionálního operačního programu Střední Čechy na projekt výstavby nové Mateřské školy Zahrádka. Tato mateřská škola bude postavena jako zděná, dvoupodlažní.

Kapacita mateřské školy: 4 třídy po 28 dětech, celkem až 112 dětí.

Datum zahájení výstavby: 6/2014

Slavnostní datum otevření: 26.6.2015

Nové víceúčelové hřiště v areálu Základní školy Říčany

V areálu Základní školy Bezručova vzniklo během července 2014 nové víceúčelové sportovní hřiště 15 m x 8 m. Jedná se o malé bezpečné sportoviště pro účely školní tělesné výchovy, sportovní aktivity školní družiny a centra Mraveniště. Hřiště je osazeno dvěma koši na streetball, sloupky na volejbal, nohejbal, soft tenis a dvěma vestavěnými brankami na kopanou a florbal. Povrch sportovní plochy tvoří umělý polyuretan, který je bezpečný pro děti a má dlouhou životnost. Prostor kolem hřiště je oplocena a zabezpečen sítí.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. LEADER prostřednictvím Státního zemědělského MAS Říčansko.                                               

Nové hřiště stálo 460.734,- Kč, z dotace nebude hrazeno pouze 21% DPH.

V rámci vyhlášené Výzvy č. 51, která je také plně hrazena z prostředků OP VK- ESF a státního rozpočtu, byla škola úspěšná jako partner žadatele firmy Modern Centre of Education. U této společnosti jsme jedním z 44 dalších partnerů projektu. Cílem projektu je DVPP, mentoring ředitelů, vybavení pracovníků školy přenosným multimediálním zařízením.

Škola získala v rámci partnerství u výzvy č. 53, která je hrazena z prostředků OP VK- ESF a státního rozpočtu. Tento projekt je určen zejména pro žáky škol.

 

Cesta integrace, o. p. s. letos nově nabízí základním školám možnost zapojit se do grantového projektu OPVK, který se týká vzdělávání dětí na školách v oblasti zdravého životního stylu, dopravní a zdravotní výchovy. Konkrétně jsou programy zaměřeny do čtyř bloků: Obecná prevence rizikového chování 1, Obecná prevence rizikového chování 2, Zdravotní výchova a Dopravní výchova. Projekt se týká 4. až 9. tříd a každá škola si může vybrat, které třídy do projektu zapojí. Podmínkou je, aby každá vybraná třída absolvovala všechny 4 bloky v průběhu roku.

Jednotlivé lekce povedou dva odborní lektoři přímo ve třídách za přítomnosti třídního učitele. Programy jsou vedeny výukovými metodami zážitkové pedagogiky, které jsou dětem blízké a umožňují s lehkostí otevírat i závažnější témata. Děti se během programů aktivně zapojují, učí se vyjadřovat vlastní názory, přemýšlet o daných tématech, diskutovat, pracovat ve skupinách a zároveň se dozvídají konkrétní informace o prevenci rizikového chování. Součástí programů jsou i pracovní listy.

Pracuje se s dynamikou třídního kolektivu, vznikají společné zážitky s třídním učitelem i externím odborníkem. Vedení výuky je inovativní, vedené jiným způsobem než frontální výukou, což opět přispívá k upevňování kolektivu, k vytváření bezpečného prostředí a prevenci před rizikovým chováním ve třídách, jako je šikana a podobně.

Jednotlivá témata, se kterými se děti v rámci programů setkají, jsou: pravidla, záškoláctví, hodnoty, legální návykové látky, nelegální návykové látky, netolismus, kyberšikana, šikana, trestný čin, týrání, zneužívání, stravovací návyky, rizikové sporty, rasismus, xenofobie, pohlavní choroby AIDS, HIV, partnerství, poruchy příjmu potravy, ideál krásy, dopravní nehody, první pomoc. Konkrétní témata v jednotlivých třídách, jsou přizpůsobena věku dětí, ne všechny děti projdou všemi tématy. Setkání jsou naplánovaná v každé třídě čtyři, což také umožní lektorům pružněji zareagovat na potřeby jednotlivých tříd a z daných oblastí vybrat ta témata, které jsou pro danou třídu aktuální.

Dalším krokem v projektu OPVK je vzdělávání pedagogů, které seznamuje učitele s technikami a metodami vhodnými pro práci na daných tématech tak, aby tato témata mohli v budoucnosti ošetřit ve třídě sami. Do této části projektu Cesta integrace, o. p. s. zapojena není, a proto není vzdělávání pro učitele zapojených škol povinné. Hlavním realizátorem projektu je Magdalena, o. p. s. Partnery projektu: Cesta integrace, o. p. s., Semiramis, o. s., Prostor plus, o. p. s. Plánovaným výstupem z projektu je metodika, která bude dostupná pro školy, které se do projektu zapojily.

 

Další informace o projektu a rozpis témat pro jednotlivé ročníky naleznete na webových stránkách Cesty integrace, o. p. s. www.cestaintegrace.cz

 

 

 

Škola je partnerem řady projektů. Je partnerem i Muzea Říčany v rámci projektu " Řemeslo má zlaté dno"

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Celkový rozpočet projektu je 5.165.202,40,- Kč.

Cílem projektu „Řemeslo má zlaté dno“ je probudit zájem žáků 2. stupně
základních škol
ve Středočeském kraji o řemeslné obory a

motivovat je k jejich studiu. Další informace jsou k dispozici na stránkách:

http://www.ricany.cz/org/muzeum/o-muzeu/realizovane-projekty/remeslo-ma-zlate-dno