Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevencce, přípradně školním psychologem, školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Výchovný poradce: Mgr. Blanka Veselá

Konzultační hodiny: středa 9,00-9,45 hod. po předchozí domluvě

Kontakt: 323602005, 731449247

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Metodik prevence: Mgr. Ivana Bílková

Konzultační hodiny: čtvrtek 11,45-12,30 hod. po předchozí domluvě

Kontakt: 323602005

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Oblasti působení výchovného poradce:

1. Kariérové poradenství

 • poradenská pomoc žákům při volbě povolání

 • skupinové i individuální poradenství v této oblasti

 • spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení

 • vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků

 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost

 • vyhledávání a orientační šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně

 • zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce

 • zaměřit se především na práci:

a) se žáky se specifickými poruchami učení,

b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy

c) se žáky - cizinci

d) s talentovanými a nadanými žáky

3. Metodická činnost

 • zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým pracovníkům

 • vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost

 • při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů

 • vedení při práci s nadanými žáky

 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

4. Informační činnost

 • poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům

 • zveřejňování důležitých informací výchovného poradce pro rodiče na webových stránkách školy

Oblasti působení metodika prevence

 • Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 • Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

 • Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.

 • Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.

 • Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost.

 • Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy.

 • Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.

  • Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole.
  • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků školy vyplývajících z uvedeného zákona je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství.

Zákonné zdroje:

  • MŠMT: Věstník z července 2005 - Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (č.j. 27 317/2004-24)
  • MŠMT: Vyhláška č. 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • MŠMT: Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • MŠMT: Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • MŠMT: Vyhláška č. 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Vyhláška č. 47 ze dne 25.května 2011,kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004

Doporučené kontaktní adresy pro žáky a rodiče, kteří potřebují odborné poradenství:

http://www.pppstredoceska.cz/

http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv info/skoly

http://portal.mpsv.cz/

www.didaktis.cz

www.zaskolou.cz,

www.scio.cz

www.atlasskolstvi.cz

http://www.gwo.cz/

www.msmt.cz/

http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=pv

http://www.job-tip.cz

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.odrogach.cz/

http://www.drogy-info.cz/

http://www.drogovaporadna.cz/

www.zkousky-nanecisto.cz

www.skolaonline.cz

www.skolaprovsechny.cz

www.ceskaskola.cz

www.bezpecne-online.cz

www.kybersikana.eu

http://proti-sikane.saferinternet.cz

http://www.e-bezpeci.cz